Nacházíte se zde: Úvod » Služby » Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Nabídka služeb AH Consultservis Praha s.r.o. v oblasti správy nemovitostí.

Poskytujeme úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd. Za dobu, kterou působíme na trhu, jsme si vybudovali dobré jméno mezi vlastníky nemovitostí a získali mnoho dobrých zkušeností, které se snažíme v plné míře uplatňovat a stále rozšiřovat.

V současné době poskytujeme vlastníkům nemovitostí všech forem vlastnictví služby od standardní správy nemovitostí až po komplexní služby facility managementu, tj. zajištění podpůrných činností souvisejících s provozem nemovitostí i s provozem organizace, která nemovitosti užívá.

Administrativní správa nemovitostí

Správa nemovitostí
 • vedení aktuální evidence vlastníků bytů a nebytových jednotek v domě
 • zpracování předpisu plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • zpracování návrhu rozpočtu na následující účetní období a zpracování návrhu změn záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • upomínání dlužných plateb záloh na služby spojené s užíváním  jednotky  včetně  příslušenství a případných náhrad škod na spravovaném majetku
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek v souladu se zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytu, mimo vyúčtování médií (tepla a vody)
 • zpracování oznámení o výši čerpání fondu oprav za uplynulé účetní období
 • zpracování oznámení o přijatém nájemném za uplynulé účetní období (má-li SVJ příjmy z nájemného)
 • sestavení výroční zprávy o hospodaření
 • v případě zájmu ze strany SVJ příprava příkazu k úhradě z bankovního účtu SVJ
 • zastupování SVJ při jednání s Českou poštou týkající se služby SIPO – zpracování všech sestav a podkladů SIPO

Ekonomická správa nemovitostí

 • vedení podvojného účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • zpracování mezd zaměstnanců SVJ a odměn členům výboru včetně  sestavení příslušných přehledů o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny a přehledů o výši pojistného a vyplacených dávkách pro PSSZ a sestavení příkazu k úhradě mezd a zákonných odvodů
 • sestavení vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně
 • sestavení přehledů o aktuálním stavu prostředků společenství na fondu oprav
 • průběžné informování klienta o podstatných legislativních změnách
 • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • sestavení rozpočtů pro následující účetní období na základě údajů aktuálního účetního období + sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
 • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně povinných příloh
 • zastupování klienta při jednání za společenství s dodavateli a úřady
 • vypracování finančních nebo jiných analýz včetně návrhu opatření
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání DPH

Technická správa nemovitostí

 • vedení evidence povinných revizí
 • zajištění revizí v daném termínu
 • evidence originálu revizních zpráv a jejich převod do elektronické formy
 • řešení oprav a havárií
 • zajištění odečtů spotřeby vody
 • zpracování výběrového řízení na výběr revizního technika (oslovíme minimálně 5 firem, z jejichž nabídek připravíme přehledný soubor, který bude součástí podkladů pro výbor, jež učiní konečné rozhodnutí o výběru)

Kolik to bude stát?

Orientační cenu zjistíte v ceníku služeb.

Cena za služby související se správou nemovitostíí je stanovena po vzájemné dohodě s klientem.

Další informace a objednání služby

Kontaktujte nás a domluvte si s námi schůzku za účelem získání podrobnějších informací nebo kalkulaci individuální ceny za naše služby.

775 665 111, 776 811 130
info@ahconsultservis.cz

On-line kontaktní formulář

Akce dokumentů