Nacházíte se zde: Úvod » Novinky » Změny v DPH od 1.1.2016

Změny v DPH od 1.1.2016

Přehled nejdůležitějších změn v DPH od 1. ledna 2016.

Nová povinnost plátcům DPH – kontrolní hlášení :

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které se bude podávat společně s přiznáním k DPH. Vzhledem k tomu, že kontrolní hlášení obsahuje stejné údaje, jako výpis z evidence pro účely DPH, který je nutné podávat při použití režimu přenesení daňové povinnosti, tak tento výpis bude s účinností od 1. 1. 2016 zrušen.

Obdobně jako výpis z evidence pro účely DPH, tak i kontrolní hlášení bude možné podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Podstatným způsobem se mění od roku 2016 celé ustanovení § 56 – Dodání nemovitých věcí a § 56a – Nájem nemovitých věci:

 

U pozemků se upřesňují podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při prodeji pozemků. Tyto podmínky jsou uvedeny v ustanovení § 56 odst. 1 zákona o DPH ve znění platném od roku 2016 a osvobodit od DPH lze pozemky, které netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně se nesmí jednat o stavební pozemek.

Jako pozemek tvořící funkční celek se stavbou má být posuzován pozemek, který slouží k provozu dané stavby nebo plní její funkce – např. pozemky nacházející se pod stavbou nebo v bezprostřední blízkosti stavby. Novela zákona o DPH platná od roku 2016 rovněž v ustanovení § 56 definuje a upřesňuje novým způsobem stavební pozemek. Kromě dosud platné definice stavebního pozemku jako pozemku, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a bylo vydáno stavební povolení k této stavbě, nebo byl vydán souhlas s provedením oznámené stavby, rozšiřuje se tato definice i na pozemky, které se staly předmětem správních úkonů za účelem zhotovení stavby. Správním úkonem může být např. podání návrhu na změnu územního plánu. Za stavební pozemek se bude rovněž považovat pozemek, na kterém byly provedeny nebo se provádí stavební práce a pozemky nacházející se v okolí tohoto pozemku. Zákon však nedefinuje, co se z hlediska umístění pozemku bude považovat za pozemek nacházející se v okolí pozemku, na kterém se provádí stavební práce. Významná změna je pro rok 2016 provedena ve způsobu počítání pětileté lhůty pro případné osvobození prodeje nemovité věci od DPH. Po provedené novele ustanovení § 56 odst. 3 od roku 2016 se nezměněpětiletá lhůta bude počítat a běžet znovu v návaznosti na vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě nebo ode dne oznámení o záměru započít s užíváním nemovité věci, příp. ode dne oznámení změny v užívání po provedené podstatné změně nemovité věci.

I když zákon o DPH nedefinuje žádným způsobem, co bude považováno za podstatnou změnu nemovité věci, lze za tyto podstatné změny považovat všechny změny vedoucí ke změně stávající hodnoty nemovité věci nebo změny velikosti podlahové plochy.

 

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci :

 

Plátce musí po 1. 1. 2016 použít režim přenesení daňové povinnosti, pokud se rozhodne, že dodání nemovité věci plátci, u které již uplynula 5 letá lhůta pro osvobození (resp. 3 letá lhůta u nemovité věci nabyté do konce roku 2012), podrobí zdanění.

Akce dokumentů