Nacházíte se zde: Úvod » Novinky » Přehled novel daní, účetnictví, mezd a práva

Přehled novel daní, účetnictví, mezd a práva

Přehled nejdůležitějších novel daní účetnictví, mezd a práva.

Přehled novel daní, účetnictví, mezd a práva

Ilustrační obrázek

Přehled novel daní

Změny v DPH 2012

V zákoně č. 47/2011 Sb., který s účinností od 1. dubna 2011 novelizoval zákon o DPH, je mimo jiné také obsažena úprava režimu přenesení daňové povinnosti DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací - v § 92e ZDPH.  Tato změna je účinná od 1. 1. 2012.

V novele DPH č. 370/2011, účinné od 1. 1. 2012, jsou zakotveny především tyto změny:

 • zvýšení 10 % sazby DPH na 14 %
 • změny týkající se technického zhodnocení
 • změny v opravných daňových dokladech
 • změny odpočtu DPH na vstupu
 • změny týkající se chybějících náležitostí daňového dokladu a další změny vyplývající ze zákona č. 370/2011 Sb.

Změny v daních z příjmů od 1.1.2012

Hlavní změny:

 • Zvýšení slevy na poplatníka (na Kč 24 840,- - § 35ba/1a ZoDzP) - zakotveno v novele zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě (na Kč 13 404,- - § 35c/1 ZoDzP), zvýšení maximální výše daňového bonusu (na Kč 60 300,- - § 35c/3 ZoDzP) a zvýšení maximální výše měsíčního daňového bonusu (na Kč 5 025,- - § 35d/4 ZoDzP). Tyto změny jsou přiřazeny k zákonu č. 370/2011 Sb., kterým se od 1. 1. 2012 mění zákon o DPH.
 • Zásadní změny v daňové uznatelnosti odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob - publikováno v zákoně č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění. V zákoně o daních z příjmů je zrušena daňová neuznatelnost uvedených odměn, která byla zakotvena v § 25/1d.
 • Změny ve výpočtu základu daně DPP v souvislosti se zpojistněním DPP nad Kč 10.000,--, a to v návaznosti na změny v novele č. 470/2011 Sb., kterou se mění zákon o nemocenském pojištění.  Pozn.: limit pro srážkovou daň u DPP zůstává stejný - Kč 5.000,--, poplatník nemá podepsané prohlášení.
 • Změny reagující na změny zákona č. 128/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, provedené zákonem 355/2011 Sb. (změna týkající se promlčených pohledávek - § 24/2y ZoDzP)
 • další změny v souvislosti s daňovou reformou a se zřízením jednoho inkasního střediska publikované v zákoně č. 458/2011 Sb., tj. v Zákoně o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (účinnost od 1. 1. 2015 - očekává se však změna účinnosti)

POZOR: GFŘ Praha vydalo nový pokyn D-6 k DzP (použitelný ještě pro rok 2011), který nahrazuje pokyn MF D-300 k DzP

Přehled novel v účetnictví 2012

Zákon o účetnictví 563/1991 ve znění pozdějších předpisů byl změněn novelou zákona o kolektivním investování č. 188/2011 Sb. a především novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 355/11 Sb.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ byla novelizována vyhláškou č. 413/2011 Sb., která reaguje na změny obsažené v novele zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 355/2011 Sb.

České účetní standardy pro podnikatele byly provedeny změny ve standardech č. 003, 011 a 018.

Novelizace účetních předpisů 2012 zahrnují např. změny ve vykazování rezervy na daň z příjmů, změny v účtování o opravách v minulosti nesprávně zaúčtovaných nákladů a výnosů, změnu v odpisu pohledávek (§ 24/2y ZoDzP), možnosti prodloužení účetních období atd.

Přehled novel ve mzdách, pojištění, personalistice

 • Změny ve zdaňování mezd, odměn a různých příjmů - viz změny v zákoně o daních z příjmů.
 • Změny v definici mzdy, v definici závislé činnosti, změny v odměňování, v náhradách mezd, ve srážkách a související problematice - viz změny v zákoníku práce.
 • Změny v nemocenském a důchodovém pojištění 2012.

Zákon č. 470/2011 Sb., účinný od 1. 1. 2012, mění zákon o nemocenském pojištění. Je v něm obsažena tzv. technická novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší mimo jiné tyto změny:

 • rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob např. o společníky a jednatele s.r.o.
 • zpojistnění odměn jednatelů a členů statutárních orgánů
 • sjednocení okruhu nemocensky i důchodově pojištěných osob atd.

Zákon č. 365/2011 Sb. účinný od 1. 1. 2012, kterým se novelizuje zákoník práce, obsahuje:

 • rozšíření okruhu nemocensky (i důchodově) pojištěných osob o zaměstnance, kteří konají práci na základě dohody o provedení práce, překročí-li jejich měsíční příjem z DPP částku Kč 10.000,-. Účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť. Zúčtované příjmy z DPP v kalendářním měsíci se pro toto posuzování sčítají. (Pozn.: pro účely zdravotního pojištění se nesčítají.)
 • Další změny přinesly sdělení MPSV č. 310/11Sb., vyhláška MPSV č. 286/2011 Sb., nařízení vlády č. 410/2011 a další novelizace (tyto předpisy přináší změnu výše redukčních hranic, změnu výše částky rozhodného přijmu pro účast na nemocenském pojištění, změnu výše všeobecného vyměřovacího základu atd.)

Změny ve zdravotním pojištění 2012

 • všechny důležité legislativní změny v systému zdravotního pojištění (zakotvené nejen v zákoně č. 369/2011 Sb.)

Přehled novel z oblasti práva občanského, obchodního...

Novela obchodního zákoníku byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 351/2011 Sb.

Uvedená novela mimo jiné upravuje souběh funkcí v novém § 66d, podle kterého může statutární orgán společnosti pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem nebo jeho členem. Více viz § 66d obchodního zákoníku.

Další změny zakotvené v novele se týkají např. zveřejňování údajů v obchodním rejstříku, ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu, pokud působnost valné hromady vykonává jediný společník, dále se změny týkají postupu likvidátora v případě, že o zrušení a likvidaci společnosti rozhodl soud a likvidátor byl ustanoven podle § 71/7 atd.

Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích - vyšly ve Sbírce zákonů v březnu 2012, ale účinnost mají od 1. 1. 2014

Nový občanský zákoník byl vyhlášen dne 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 a máúčinnost od 1. ledna 2014. V novém občanském zákoníku je zakotveno mimo jiné rodinné právo, dědické právo, smluvní právo. Nahrazuje dosavadní občanský zákoník a celou řadu dalších zákonů.

Nový zákon o obchodních korporacích (zákon o obchodních společnostech a družstvech) byl rovněž vyhlášen dne 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů, a to pod číslem 90/2012 a také má účinnost od 1. 1. 2014. V podstatě nahrazuje současný obchodní zákoník.

Změny a zajímavosti v oblasti mezd, pojištění a personalistiky

Požádání o zvýšení důchodu od r. 2012 - možnost pro výdělečně činné důchodce

 • Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost(jsou zaměstnaní nebo podnikají), mají možnost zažádat si o zvýšení důchodu. To činí za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšit si důchod se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud již dosáhli důchodového věku.
 • Podmínkou je, aby důchodce skutečně odpracoval alespoň 360 kalendářních dnů. Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu mu vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Tato výdělečná činnost musí zakládat účast na důchodovém pojištění. Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. 12. 2009. Výdělečnou činnost, kterou důchodce vykonával v období do 31. 12. 2009, však do nároku na zvýšení důchodu zhodnotit nelze. Dále za výkon výdělečné činnosti nelze pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu považovat dobu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dobu neplaceného volna.
 • Žádost o úpravu (zvýšení) starobního důchodu podává důchodce prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení.

Změny v zákoníku práce 2012

(významná novela zákoníku práce byla provedena zákonem č. 365/2011 Sb.)

Hlavní změny se týkají těchto ustanovení v ZP:

Úprava zkušební doby (§ 35)

U řadových zaměstnanců se ponechává zkušební doba nejvýše 3 měsíce, zatímco u vedoucích zaměstnanců může činit až 6 měsíců. Zkušební doba nesmí být sjednána delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Uzavírání a ukončování pracovního poměru (§ 39-doba určitá)

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami činila nejvýše 3 roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Odstupné (§ 67)

Nově platí  diferencovaná výše odstupného v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

 • jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
 • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
 • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Rozvrhování pracovní doby (§ 78 a násl.)

Zjednodušuje se rozvrhování pracovní doby a ruší se tzv. jiná úprava pracovní doby. Délka směny nesmí překročit 12 hodin jak u rovnoměrně rozvržené, tak i u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

Konto pracovní doby (§ 86 a násl. , § 120)

Bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období a v tomto případě musí stálá mzda činit alespoň 85% průměrného výdělku.

Dovolená (§ 218)

Za podstatnou změnu lze považovat návrh týkající se ustanovení § 218 ZP, kterým se odstraňují neodůvodněné rozdíly v dopadu institutu zániku práva na dovolenou.

„Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

Nemůže-li být dovolená vyčerpána do konce kalendářního roku, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.“

Akce dokumentů